Endringer i arbeidstid fra 1. juli

Grensene for gjennomsnittsberegning av daglig alminnelige arbeidstid økes noe. Etter avtale kan man arbeide flere søn- og helgedager etter hverandre enn før lovendringene. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får utvidet dispensasjonsadgang til langturnuser.

Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid ble vedtatt i Stortinget 7. april 2015.

Overtid
Grensen i § 10-6 femte ledd for hvor mye overtid som kan arbeides etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned. Grensen for hvor mye overtid Arbeidstilsynet etter § 10-6 sjette ledd kan gi tillatelse til økes fra 20 til 25 timer per uke. Det gjøres ingen endring i hvor mye overtid som kan arbeides totalt per år.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Grensen i § 10-5 første ledd for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden økes fra 9 til 10 timer. Grensen for maksimal arbeidstid per uke er i dag 48 timer for slike avtaler. Det innføres en regel om at denne grensen på 48 timer i løpet av en uke kan gjennomsnittberegnes over en periode på åtte uker. Den alminnelige arbeidstiden kan likevel ikke overstige 50 timer i noen enkelt uke.
Arbeidstakere som er ansatt etter den nye generelle bestemmelsen om midlertidig ansettelse i § 14-9 første ledd bokstav f kan ikke inngå individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning.
Grensen i § 10-5 andre ledd for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale økes fra 10 til 12,5 timer. Det skal legges særlig vekt på arbeidstakers helse og velferd når avtale om mer enn 10 timer per dag inngås. Det innføres en grense i § 10-6 åttende ledd for den samlede arbeidstiden ved lokale avtaler om gjennomsnittsberegning.  Samlet arbeidstid (alminnelig arbeidstid + overtid) skal ikke overstige 69 timer i noen enkelt uke.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets dispensasjonsadgang
Tilsynenes adgang til å gi dispensasjon til bruk av langturnuser og andre alternative arbeidstidsordninger etter § 10-12 sjette og sjuende ledd utvides til å gjelde også når partene har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale. Dette gjelder for helt eller delvis passivt arbeid innen helse- og omsorg og vakt og overvåkning samt for visse pendlersituasjoner. Endringen innebærer at arbeidsgiver og arbeidstakere i virksomheter hvor arbeidstakerne er organisert i store fagorganisasjoner (fagforeninger med innstillingsrett) får to ulike veier å gå for å etablere alternative ordninger; fagforeningen sentralt eller tilsynene. Tilsynene kan bare gi dispensasjon når arbeidstakerne lokalt ønsker ordningen.

Søndagsarbeid
Ved en individuell avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeid skal ukehvilen etter § 10-8 fjerde ledd minst hver fjerde uke legges på en søn- eller helgedag. Ingen kan arbeide flere søn- eller helgedager i løpet av et år enn i dag, bare opp til halvparten av søn- og helgedagene.

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet
Omregningsfaktoren i § 10-4 tredje ledd for hvor stor del av beredskapsvakten som skal regnes med i den alminnelige arbeidstid endres til 1/7.  Arbeidstilsynet kan fastsette en annen beregningsmåte dersom den fastsatte beregningen vil virke urimelig. Dette er en endring fra dagens krav om at beregningen må virke åpenbart urimelig. Partene kan som tidligere fritt avtale en annen beregningsmåte.

Kilde: regjeringen.no

Del dette på:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

CAPTCHA ImageChange Image