Arbeidstilsynet går til aksjon

I løpet av året kan din bedrift eller prosjekt få besøk av Arbeidstilsynet, som skal sjekke at alt går riktig for seg.

Byggebransjen har stor fare for risiko og ulykker, sammen med arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Derfor vil Arbeidstilsynet sjekke bedrifter og arbeidsplasser innen byggebransjen. I tillegg blir anleggsbransjen, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning sett nærmere på i løpet av året.

– Disse næringene har vært prioritert de siste årene, men vi ser at det fortsatt er utfordringer. Vi har derfor valgt å videreføre aktivitetene i 2020, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Bygg- og anleggsbransjen er næringen med flest arbeidsulykker og arbeidsskade-dødsfall. Dette gjør at Arbeidstilsynet fortsetter sin innsats for å avsløre uverdige og farlige forhold.

Uanmeldte besøk

Mange av tilsynene vil komme ved uanmeldte besøk på byggeplass eller i bedrift. I andre tilfeller vil det være aktuelt å varsle relevante representanter fra byggherre, arbeidsgiver og arbeidstakere på forhånd. Dette gjelder særlig for tilsyn med virksomhetens arbeid med å forebygge muskel- og skjelettlidelser og forebyggende systematisk HMS-arbeid. Her er det også ønskelig at virksomheten inviterer bedriftshelsetjenesten til å delta i tilsynet.

Arbeidstilsynet kan komme med overtredelsesgebyr der de avdekker alvorlige brudd som utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne. Det kan også ilegges gebyr ved gjentatte brudd eller når tilsyn og pålegg ikke har medført den forbedringen som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet.

Farlig arbeid i høyden og manglende HMS-kort er den vanligste årsaken til overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. Statistikk over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at det er fall som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. Et fellestrekk ved disse ulykkene er at flesteparten av dem høyst sannsynlig kunne vært unngått med forskriftsmessig sikring.

 

Del dette på: