Skal lønne seg å være seriøs

Bruk av seriøse aktører, bedre kontroll på at regler følges og tydelig plassering av ansvar, er noen av hovedpunktene i rapporten fra Byggkvalitetutvalget.

Etter to års arbeid kunne Byggkvalitetutvalgets leder professor Nils-Henrik von der Fehr overlevere sin rapport til regjeringen 5. februar. Et viktig formål med utvalgets arbeid er å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen, og gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hva slags virkemidler som skal brukes for å oppnå målsettingen om forsvarlig byggkvalitet.

At det skal lønne seg å være seriøs er noe av kjernen i de forslagene som utvalget kommer med. I dag er det alt for mange som slipper unna med dårlig utført arbeid, og brudd på gjeldene lover og regler.

Godt og grundig arbeid

– Vi har ikke hatt tid til å gå grundig gjennom dette, men det synes klart at Byggkvalitetutvalget har gjort et godt og grundig arbeid. De har svart på oppgaven på en god måte og tatt for seg mange aspekter. Nå skal vi bruke tid på å gå gjennom dette. Saken blir videre fulgt opp av BNL, men hvis vi ikke er fornøyd med BNLs høringssvar, så vil vi lage vår egen høringsuttalelse, sier administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforbund, Jan Gunnar Madsen.

Et av punktene som utvalget foreslår er å ta bort er sentral godkjenning, og at det må bli tydeligere hvem som har offentligrettslig ansvar. I dag er det mange aktører som må påta seg ansvar overfor myndighetene, noe som etter utvalgets mening bidrar til uklarheter og ansvarspulverisering. At det både er offentligrettslige ansvar i tillegg til det privatrettslige ansvaret som følger av kontrakter og alminnelig entreprise og kontraktsrett, synes etter utvalgets mening langt på vei å innebære dobbeltregulering.

Dagens ansvarssystemer foreslås avviklet. Det understrekes viktigheten av at ansvaret blir tydelig plassert hos tiltakshaver som tar initiativ til å bygge, og som har ansvaret for at det bygges i tråd med regelverk og planer.

Digital søknad

Et annet viktig punkt er at tiltakshaver må knytte til seg kompetente aktører, og selv sørge for å benytte profesjonelle aktører som kan bistå med søknad, prosjektering og utførelse. Her bør tiltakshaver være seg bevisst hvilke aktører som involveres i prosjektet, og skaffe seg informasjon om hvem det skal inngås kontrakter med.

Med digital søknadsprosess i alle trinn i kommunen vil det bli lønnsomt å heve kvaliteten på søknadene. Ved å stille kvalifikasjonskrav til de som gjør arbeidet, mener utvalget at kommunen kan kreve kompetanse der det er behov for det.

I tillegg foreslås det å innføre en obligatorisk forsikringsordning som gjør at forsikringsselskapene på bakgrunn av risikovurdering kan belønne prosjekter der det er benyttet profesjonelle og kompetente aktører.

Person-ansvar

Mens sentral godkjenning foreslås tatt bort fordi det ikke fungerer, vil utvalget istedet komme med kompetansekrav på nye måter. I dag fungerer ikke sentrale virkemidler i plan- og bygningsloven, mener utvalget.

Kompetansekrav til foretaket foreslås erstattet med kompetansekrav til de personene som faktisk gjør arbeidet.

«Kompetanse er avgjørende for kvalitet, i alle ledd i bygge- og anleggs-prosessen. Noen av de sentrale virkemidlene i plan- og bygningsloven er lite egnet til å sikre kompetanse i prosjektene. Det er for enkelt å unndra seg kravene, og det er et problem at krav stilles til foretaket, og ikke personen som skal utføre arbeidet. Det har vært betydelige vanskeligheter med å operasjonalisere kvalifikasjonskravene», heter det i rapporten.

Kvalifikasjonskrav

Utvalget foreslår at tiltakshaver skal sørge for at det er nødvendig kompetanse for å oppnå den byggkvalitet kommunen har gitt tillatelse til.

«For å sikre at det er kompetente personer som utfører oppgavene, bør det på sentrale områder stilles obligatoriske kvalifikasjonskrav for enkeltpersoner. Slike krav kommer inn under betegnelsen lovregulerte yrker», skrives det i rapporten.

Mer effektiv kontroll underveis i byggeprosjektene er et av de foreslåtte tiltakene. Da kan det sjekkes at lover og regler følges, samtidig som det kontrolleres at bygget har den kvalitet i utførelsen som ønskes.

Hele rapporten finner du her:

Del dette på: