Vi trenger strategier for en samlet byggebransje

Gjennom ulike strategier og prosjekter i landet er målet å øke bruken av tre som byggemateriale. Mange av strategiene virker unyanserte og ensidig rettet mot én løsning. Det ekskluderer andre tiltak som vil ha minst like stor miljøeffekt og fratar andre deler av byggenæringen muligheten til å videreutvikle sine grønne løsninger.

Øyvind Buset i Norsk murforum ber om strategier for en samlet byggebransje, ikke ensidig favoriserende for et element.

Norsk murforum er et norsk nasjonalt fagsenter for mur. Vi ser med bekymring på et ensidig fokus i mange strategier der tre ofte fremstilles som den eneste løsningen.

Mange norske byer har lange tradisjoner med murverk, fra middelalder og frem til i dag. Den lange tidshorisonten er en klar dokumentasjon på byggematerialenes lange holdbarhet, også i sterkt klimautsatte områder.

Den norske murbransjen bidrar allerede i det grønne skiftet der gjenbruk av tegl er et godt eksempel. Vi har et sterkt ønske om alltid å bidra i det grønne skiftet, men vi må kunne få konkurrere på like vilkår. Produsenter av våre produkter har en kraftig utvikling for å redusere klimaavtrykket. Sammen med riktig utførelse og anvendelse, har vi gode klimaløsninger og lang levetid, men blir ofte utelatt i de nye grønne strategiene.

Står i «frontlinjen»

Som en del av byggeindustrien er mur- og flisleggerfaget en mindre aktør totalt sett. Vårt bidrag har allikevel stor betydning, da våre løsninger står i «frontlinjen». Vi gir byggene et varig beskyttende klimaskall. Det blir mer ekstremvær fremover, murte løsninger er rustet for det.

Skole og omsorgsbygg får varige uorganiske materialer med et sunt inneklima. Tegl og blokkmurverk tar opp fukt, magasinerer varme, er pustende og gunstig for barn med luftveisproblemer. Lyd og akustikk er utfordringer som murverk er godt egnet for å løse.

For utemiljø, spesielt i urbane strøk, gir murverk som tegl og puss en kvalitet. Samspillet mellom flere materialer som stål, glass, mur, betong, tre er også viktig.

Ekskludering gjør det vanskeligere

Det at mur er et mindre fag, gjør at vi har mindre ressurser til på egenhånd greie omstillingen i det grønne skiftet. Tilretteleggelse fra offentlige innkjøpere vil derfor være en stor hjelp.

Konkurransen om å bli god i det grønne skiftet blir vanskeligere når det ensidig legges store offentlige ressurser i én løsning. Ved å legge store ressurser kun i tre, ekskluderes andre materialer og løsninger. Resultatet er at det blir enda tyngre for andre deler i byggenæringen å bidra.

Viktig å opprettholde murkompetansen

Mur- og flisleggerfaget er et tradisjonsrikt håndverksfag. For å ivareta eller bygge nytt, trengs en bransje med kunnskap og ferdigheter. For å ivareta håndverkskompetansen må det være kontinuitet og et visst volum i oppdragsmengden. Ved å stimulere til bærekraftig vedlikehold på eksisterende bygninger, får man også kunnskap og kompetanse som kan implementeres i dagens byggeri.

Norge bør hegne om sin murtradisjon og bringe ferdighetene og kunnskapen med seg inn i den nye tiden og det grønne skiftet.

Murbransjen har mye å bidra med for et bedre klima, både når det gjelder reduserte klimagasser, men også klimaet i bymiljø og inneklima. I tillegg til klima er mur også et sikkert brannhemmende materiale, selv uten ekstra tiltak. Skal vi lære av historien, var det nettopp branner i byene som banet vei for murverk.

Savner balansert tilnærming

I mange av strategiene som nå formes savnes en balansert tilnærming til andre bransjer og fag. Strategiene virker unyansert og ensidig rettet mot én løsning. Dette ekskluderer andre tiltak som vil ha minst like god effekt. Ved at offentlige innkjøpere velger å favorisere den ene løsningen, hemmer man andre i å bidra. Det blir også en kunstig konkurransevridning i markedet.

Vi ber om strategier for en samlet byggebransje, ikke ensidig favoriserende for et element.

 

Tekst: Øyvind Buset, daglig leder Norsk murforum

Del dette på: