Landsmøte skal avgjøre tilknytning

Byggmesterforbundet har vedtatt å starte sin egen bransjeforening. Nå vil de invitere andre håndverksfag. Styret i Norske Murmestres Landsforenig behandler saken i juni og oversendes sin anbefaling til landsmøtet for vedtak.

Administrerende direktør i Norske Murmestres Landsforening kjenner godt til saken og sier at landsmøtet får saken på bordet under sitt møte i oktober.

Byggmestrene har lenge ønsket å etablere en ny landsforening fordi de ikke når fram i BNL, og derfor heller ikke i tilstrekkelig grad i NHO, med sine saker og næringspolitiske standpunkter. Misnøyen med BNL har gått i bølger i flere år, men har vært godt kjent i ett års tid. Det siste året har forbundet hatt møter med BNLs styre og etterhvert med NHOs ledelse for å vurdere ulike alternativer. Forbundet mener BNL ikke har vist vilje til å endre sine prioriteringer slik forbundet har ønsket og foreslått. NHO vil ha færrest mulig landsforeninger, men selv om det ikke er gitt et klart ja til en ny landsforening, er forbundet lovt at medlemmene skal få samme service fra NHO selv om de går inn i en ny landsforening.

Saken stod på sakskartet under Byggmesterforbundets landsmøte 17. juni. Her fikk forslaget om å danne NHO Bygghåndverk et solid flertall. Det betyr at Byggmesterforbundet går ut fra BNL fra årsskiftet og er fra samme dato i gang med sin egen bransjeforening. Byggmesterforbundet håper flere av de andre håndverksforeningene vil følge etter og delta i den nye foreningen.

Ifølge utredningene, mener styret i Byggmesterforbundet at det skal være mulig å frigi økonomi og menneskelige ressurser ved å gå ut av BNL, og at det blir tilstrekkelig til å drive en ny landsforening. Videre mener de at den vil bli mer effektiv og kan gjennomføres uten merkostnader i forhold til i dag. Den vil dessuten gi NHO muligheter til å styrke sin posisjon overfor bygghåndverksbedriftene, heter det. Byggmesterforbundet håper at de andre håndverksfagene følger med over i en ny forening.

Blir fremlangt landsmøtet

– Vi har i styret i NML hatt en lang og god prosess på spørsmålet i forhold til nytte av BNL, noe som alltid fortløpende må vurderes. I forhold til dannelsen av NHO Bygghåndverk så kom dette som et forslag fra Byggmesterforbundet i mars i år, og vi har tatt dette opp til første gangs behandling i styret i forhold til hvordan vi skal ta denne saken videre. Vi vil derfor ta opp saken på styremøtet i juni og vurdere hva som skal forberedes i forhold til denne saken i forhold til fremleggelse til landsmøtet og en eventuell innstilling fra styret og så blir det selvsagt opp til landsmøtet som har det avgjørende ordet i forhold til saken.

– Det har gode grunner for å rendyrke særinteresser i et så stort og mangfoldig interessefellesskap som BNL er og det kan på den andre side også å ha fordeler å ha en samlet næring, men det blir som sagt opp til styret og til slutt landsmøte å avgjøre disse spørsmålene, sier administrerende direktør Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening.

Del dette på: